Cameraman Mykola Kondrashev
https://kondrashev.com.ua/