English below:

Avtorsko poetiko kolektiva Beton Ltd. (Katarina Stegnar, Branko Jordan, Primož Bezjak) zaznamuje iskanje osebnih vstopov v globalna vprašanja – njihova pozicija je pogosto performerska –, iskanje novih, hibridnih formatov uprizarjanja in mojstrsko obvladovanje uprizoritvenih tehnik. Ich kann nicht anders je njihova peta predstava, kjer nas kontrapunkt med popolno intimo in odzveni globalnih dogodkov spomni na tezo Srećka Horvata, da je prava revolucija vedno revolucija vsega, vseh družbenih odnosov, tudi najbolj intimnih.

Svet okoli nas je nasičen z dogajanjem, nasičen s spremembami in, če obstaja konstanta, je to trenutno negotovost. Slutimo spremembe, a kakšne bodo, se še ne izrisuje jasno. Ena izmed možnih strategij boja proti oglušujoči glasnosti sveta, je umik v svoj svet. Ne predaja, ampak obramba lastnega intimnega teritorija pred zunanjim svetom. Umik v intimo, kjer je svoboda možna in kjer je utopija – zdaj.

The authorial poetics of collective Beton Ltd. (Katarina Stegnar, Branko Jordan, Primož Bezjak) is characterized by a search for intimate entries into the global issues – their position is often personal – a search for new, hybrid forms of performing, and a mastery of performing techniques. Ich kann nicht anders is their fifth performance, where the counterpoint between the total intimacy and the echoes of the global events reminds us of a thesis by Croatian philosopher Srećko Horvat, that the real revolution is always a revolution of everything, all social interactions, even the most intimate ones.

The world around us is saturated with change, and if there is one constant, it is currently uncertainty. We anticipate changes, but it is not yet clear what they might be. One of the possible strategies to combat the deafening noise of the world is to retreat into one’s own world. Not to surrender, but to defend one’s own intimate territory against the outside world. A retreat into intimacy, where freedom is possible and where utopia is – now.

www.bunker.si